Summarised Notes

Free
मानवी संसाधन
_mZd g§gmYZ {dH$mg

Summary

1) ^maVmVrb bmoH$g§»`oMr gÚpñWVr
2) ór-nwéf qbJ JwUmoÎma
3)amï´>r` bmoH$g§»`m YmoaU 2000
4)^maVmVrb ~oamoOJmarMr d¡{eï>ço
5)~oamoOJmar àH$ma
6)_hmamï´>mMm Am{W©H$ nmhUrMm Ahdmb
7)amï´>r` ZmJar CnOr{dH$m A{^`mZ :
8)n§VàYmZ amoOJma {Z{_©Vr H$m`©H«$_
9)amï´>r` e¡j{UH$ g§emoYZ d à{ejU n[afX
10)amï´>r` e¡j{UH$ {Z`moOZ d àemgZ {dÚmnrR>
11)_wŠV {dÚmnrR>o
12)(amï´>r` AÜ`mnH$ {ejU n[afX)
13)Am¡Úmo{JH$ à{ejU g§ñWm§Mr C{ÔîQ>o

समाज सुधारक(Mains)
Click to View All
समाज सुधारक
_hmË_m Omo{V~m \w$bo (B.g. 1827 - 1890)
समाज सुधारक
S>m°. ~m~mgmho~ Am§~oS>H$a (B.g. 1891 - 1956)
समाज सुधारक
Jmonmi JUoe AmJaH$a (B.g. 1856 - 1895)
समाज सुधारक
_hfu Ym|S>mo Ho$ed H$d} (B.g. 1858 - 1962)
समाज सुधारक
amOfu emhy _hmamO (B.g. 1874 - 1922)
समाज सुधारक
H$_©dra ^mD$amd nmQ>rb (AmYw{ZH$ ^JraW - B.g. 1887 - 1959)
समाज सुधारक
_hfu {dÇ>b am_Or qeXo (B.g. 1873 - 1944)
समाज सुधारक
Ý`m. _hmXod JmoqdX amZS>o (B.g. 1842 - 1901)
समाज सुधारक
{dZmo~m ^mdo (B.g. 1895 - 1982)
समाज सुधारक
~mi J§JmYa {Q>iH$ (B.g. 1856 - 1920)
समाज सुधारक
_hmË_m Jm§Yr (B.g. 1869 - 1948)
समाज सुधारक
ñdmV§Í`dra gmdaH$a (B.g. 1883 - 1966)
समाज सुधारक
à~moYZH$ma R>mH$ao (B.g. 1885 - 1973)
समाज सुधारक
AÊUm^mD$ gmR>o (B.g. 1920 - 1969)
समाज सुधारक
OJÞmW e§H$aeoR> (ZmZm eoR>) (B.g. 1803 - 1865)
समाज सुधारक
~miemñÌr Om§^oH$a (B.g. 1812 - 1846)
समाज सुधारक
XmXmo~m nm§Sw>a§J VI©S>H$a (B.g. 1814 - 1882)
समाज सुधारक
S>m°. ^mD$ XmOr bmS> (B.g. 1824 - 1874)
समाज सुधारक
bmoH${hVdmXr h[a Xoe_wI (B.g. 1823 - 1892)
समाज सुधारक
n§{S>Vm a_m~mB© (B.g. 1858 - 1922)
समाज सुधारक
_hmË_m Omo{V~m JmoqdXamd \w$bo
समाज सुधारक
{dÇ>b am_Or qeXo
समाज सुधारक
S>m°. ^r_amd am_Or Am§~S>oH$a
समाज सुधारक
amOfu emhÿ _hmamO
समाज सुधारक
Jmonmi JUoe AmJaH$a
समाज सुधारक
Ym|S>mo Ho$ed H$d}
समाज सुधारक
_hmXod JmoqdX amZS>o
समाज सुधारक
AmMm`© {dZmo~m ^mdo
समाज सुधारक
^mD$amd dm`Jm|S>m nmQ>rb
समाज सुधारक
amOm am__mohZ am°` (B.g. 1772 - 1833)
समाज सुधारक
~m~m Am_Q>o (B.g. 1914 - 2008)
समाज सुधारक
AÊUm hOmao (B.g. 1940)
समाज सुधारक
qgYwVmB© gnH$mi (B.g. 1948)
समाज सुधारक
S>m°. àH$me Am_Q>o (B.g. 1948)
समाज सुधारक
S>m°. A^` ~§J (B.g. 1950)
समाज सुधारक
g§V kmZoída (B.g. 1275 - 1296)
समाज सुधारक
g§V Zm_Xod (B.g. 1270 - 1350)
समाज सुधारक
g§V EH$ZmW (B.g. 1533 - 1599)
समाज सुधारक
g§V VwH$mam_ (B.g. 1598 - 1649)
समाज सुधारक
g§V am_Xmg (B.g. 1608 - 1681)
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान(Prelims)
Click to View All
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
Ordemó : _yb^yV Ordemó
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
Ordemó : JwUgyÌo
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
Ordemó : Ordg¥ï>rMo dJuH$aU
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
Ordemó : _mZdr Ordemó
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
Ordemó : nmofU
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
Ordemó : OrdZgÎdo
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
Ordemó : Amamo½` emó
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
Ordemó : dZñnVremó
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
Ordemó : dZñnVrVrb àOZZ
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
Ordemó : dZñnVr D$Vr
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
Ordemó : dZñnVrMo dJuH$aU
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
Ordemó : _hÎdmMo _wÔo
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
agm`Zemó : nXmW© d Ë`m§Mo dJuH$aU
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
agm`Zemó : AUy d _ybÐì`m§Mr AmdV©gmaUr
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
agm`Zemó : amgm`{ZH$ A{^{H«$`m
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
agm`Zemó : Amåb d Amåbmar
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
agm`Zemó : H$m~©Z d H$m~©Zr g§`wJo
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
agm`Zemó : H$mhr _hÎdmMr g§`wJo
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
agm`Zemó : g§H$sU© _m{hVr
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
^m¡{VH$emó : IJmobemó Am{U gy`©_mbm
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
^m¡{VH$emó : _yb^yV _m{hVr
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
^m¡{VH$emó : J{V{df`H$ {Z`_
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
^m¡{VH$emó : ÜdZr
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
^m¡{VH$emó : Mw§~H$Ëd d {dÚwV² M§w~H$Ëd
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
^m¡{VH$emó : {dÚwV²
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
^m¡{VH$emó : àH$me
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
^m¡{VH$emó : JwéËdmH$f©U
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
^m¡{VH$emó : D$Om©
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
^m¡{VH$emó : CîUVm
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
^m¡{VH$emó : {dÚwV² Mw§~H$s` nÅ>m
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
^m¡{VH$emó : g§H$sU© _m{hVr
भूगोल(Mains)
Click to View All
भूगोल
Am{W©H$ ^yJmob : Z¡g{J©H$ gmYZg§nÎmr (^maV Am{U _hmamï´>)
भूगोल
àmH¥${VH$ ^yJmob : {díd Am{U gm¡a_mbm
भूगोल
àmH¥${VH$ ^yJmob : n¥ÏdrMo A§Va§J
भूगोल
àmH¥${VH$ ^yJmob : ^yê$nemó
भूगोल
àmH¥${VH$ ^yJmob : {ebmdaUmV ~Xb KS>{dUmao KQ>H$
भूगोल
àmH¥${VH$ ^yJmob : ~møH$maH$m§Mo H$m`©
भूगोल
àmH¥${VH$ ^yJmob : ^maVmMm
भूगोल
àmH¥${VH$ ^yJmob : ^maVmVrb ZÚm
भूगोल
_hmamï´>mMm àmH¥${VH$ ^yJmob
भूगोल
_mZdr d gm_m{OH$ ^yJmob
भूगोल
Xÿag§doXZ
भूगोल
^yJmob d H¥$fr
इतिहास(Mains)
Click to View All
इतिहास
AmYw{ZH$ ^maVmMm {deofV: _hmamï´>mMm B{Vhmg
इतिहास
{~«{Q>e gÎmoMr ^maVm_Ü`o ñWmnZm
इतिहास
gm_m{OH$-gm§ñH¥${VH$ ~Xc
इतिहास
gm_m{OH$ d Am{W©H$ OmJ¥Vr
इतिहास
^maVr` amï´>dmXmMr {Z{_©Vr d {dH$mg
इतिहास
_hmË_m Jm§YrOtMo ZoV¥Ëd
इतिहास
ñdmV§Í`moÎma ^maV
इतिहास
_hmamï´>mVrc {ZdS>H$ g_mOgwYmaH$ : Ë`m§Mr {dMmaàUmcr
इतिहास
_hmamï´mMm gm§ñH¥${VH$ dmagm (àmMrZ Vo AmYw{ZH$)
मानवी अधिकार(Mains)
Click to View All
मानवी अधिकार
_mZdr hŠH$
मानवी अधिकार
~mbH$ë`mU
मानवी अधिकार
_{hbm {dH$mg
मानवी अधिकार
An§Jm§Mo H$ë`mU
मानवी अधिकार
Am{Xdmgr H$ë`mU
मानवी अधिकार
`wdH$ H$ë`mU
मानवी अधिकार
d¥Õm§Mo H$ë`mU
मानवी अधिकार
J«mhH$ g§ajU
मानवी अधिकार
Am§VaamîQ´>r` d àmXo{eH$ g§KQ>Zm
इतिहास(Prelims)
Click to View All
इतिहास
^maVmMm àmJ¡{Vhm{gH$ H$mcI§S>
इतिहास
amÁ`g§ñWm d _hmOZnXo (B.g. nyd© 6do eVH$)
इतिहास
O¡Z d ~m¡Õ Y_©
इतिहास
_m¡`© gm_«mÁ` (B.g. nyd© 321-185)
इतिहास
_m¡`m}ÎmaH$mcrZ gÎmm
इतिहास
{X„r gëVZV
इतिहास
_wKc gm_«mÁ`
इतिहास
{~«{Q>e ^maVmMo JìhZ©a OZac Am{U ìhmB©gam°`
इतिहास
{~«{Q>e ^maVmVrc amOH$s` gwYmaUm
इतिहास
{~«{Q>e H$mimVrc d¥ÎmnÌo d g§~§{YV H$m`Xo
इतिहास
{~«{Q>e ^maVmVrb XþîH$mi YmoaUo
इतिहास
^maVr` H$m_Jmam§er g§~§{YV \°$ŠQ>ar H$m`Xo
इतिहास
{~«{Q>e ^maVmV ^maVr`m§da Mmbdbobo à{gÕ Ý`m`mb`rZ IQ>bo
इतिहास
Am{Xdmgr d eoVH$è`m§Mr {~«{Q>e{damoYr ~§S>o
इतिहास
^maVr` ñdmV§Í` MidirVrb _hÎdmÀ`m KQ>Zm
कृषी सेवा(Mains)
Click to View All
कृषी सेवा
H¥${femó _¥Xm
कृषी सेवा
O{_ZrMm dmna d à_wI {nHo$
कृषी सेवा
Obì`dñWmnZ
कृषी सेवा
H¥$fr AW©emó
कृषी सेवा
H§$ÌmQ>r eoVr
कृषी सेवा
newg§dY©Z d Xw½YCËnmXZ
कृषी सेवा
dZ {dH$mg d CËnmXZo
कृषी सेवा
_Ëñ` ì`dgm`
पर्यावरण(Mains)
Click to View All
पर्यावरण
n`m©daUr` ^yJmob
पर्यावरण
n`m©daUr` ^yJmob : O¡d{d{dYVm
पर्यावरण
H¥$fr hdm_mZ joÌ n`m©daU
पोलिटी(Mains)
Click to View All
पोलिटी
^maVr` amÁ`KQ>Zm
पोलिटी
^maVmMo g§{dYmZ
पोलिटी
g§{dYmZ Am{U amOH$maU- 1) g§{dYmZ d¡{eîQ>ço
पोलिटी
g§{dYmZ Am{U amOH$maU- 2)ZmJ[aH$Ëd
पोलिटी
g§{dYmZ Am{U amOH$maU - 3) _yb^yV h¸$
पोलिटी
g§{dYmZ Am{U amOH$maU-4)amÁ`emgZmMr _mJ©Xe©H$ VÎdo
पोलिटी
g§{dYmZ Am{U amOH$maU-5)_yb^yV H$V©ì`o
पोलिटी
6) H|$Ðr` amÁ`ì`dñWm
पोलिटी
7) amÁ`m_Yrb amÁ`ì`dñWm
पोलिटी
8) Ý`m`_§S>i d¡{eîQ>ço
पोलिटी
9) amOH$s` nj d X~mdJQ>
पोलिटी
10) àgma _mÜ`_
पोलिटी
11) {ZdS>UyH$ à{H«$`m KQ>ZmË_H$ VaVwXr
पोलिटी
12) gmd©O{ZH$ godm
पर्यावरण(Prelims)
Click to View All
पर्यावरण
BH$mobm°Or
पंचायती राज(Mains)
Click to View All
पंचायती राज
ñWm{ZH$ ñdemgZ n§Mm`VamO
पंचायती राज
^maVmVrb ñWm{ZH$ ñdamÁ` g§ñWm§Mr CËH«$m§Vr
पंचायती राज
J«m_n§Mm`V
पंचायती राज
n§Mm`V g{_Vr
पंचायती राज
{Oëhm n[afX
पंचायती राज
ZmJar ñWm{ZH$ ñdamÁ` g§ñWm
पंचायती राज
ZJa n[afX
पंचायती राज
ZJa n§Mm`V
पंचायती राज
_hmZJanm{bH$m
पंचायती राज
N>mdUr _§S>io qH$dm H$Q>H$_§S>io
भूगोल(Prelims)
Click to View All
भूगोल
OJmMm ^yJmob: gmJaemó
भूगोल
^maVmMm àmH¥${VH$ ^yJmob
भूगोल
^maVmMm gm_m{OH$ ^yJmob
भूगोल
^maVmMm Am{W©H$ ^yJmob
भूगोल
OJmMm ^yJmob: hdm_mZemó
भूगोल
_hmamï ́>mMm ^yJmob : _hmamï ́>mMr ^m¡Jmo{bH$ _m{hVr
भूगोल
OJmMm àmH¥${VH$ ^yJmob
मानवी संसाधन(Mains)
Click to View All
मानवी संसाधन
_mZd g§gmYZ {dH$mg
मानवी संसाधन
{ejU
मानवी संसाधन
ì`mdgm{`H$ {ejU
मानवी संसाधन
Amamo½`
मानवी संसाधन
J«m_rU {dH$mg
CSAT(Prelims)
Click to View All
CSAT
amÁ`godm nyd© narjm
पंचायती राज(Prelims)
Click to View All
पंचायती राज
n§Mm`VamO
पंचायती राज
J«m_n§Mm`V
पंचायती राज
n§Mm`V g{_Vr
पंचायती राज
{Oëhm n[afX
पंचायती राज
ZmJar ñWm{ZH$ ñdamÁ` g§ñWm
पंचायती राज
ZJa n[afX
पंचायती राज
ZJa n§Mm`V
पंचायती राज
_hmZJanm{bH$m
पंचायती राज
N>mdUr _§S>io qH$dm H$Q>H$_§S>io
अर्थशास्त्र(Prelims)
Click to View All
अर्थशास्त्र
^maVmMr AW©-g§H$ënZm
अर्थशास्त्र
Am{W©H$ {Z`moOZ
अर्थशास्त्र
`moOZm
अर्थशास्त्र
Am§Vaamï´>r` g§ñWm
अर्थशास्त्र
{d_wÐrH$aU
अर्थशास्त्र(Mains)
Click to View All
अर्थशास्त्र
1.1 ^maVr` AW©ì`dñWm
अर्थशास्त्र
1.2 ZmJar d J«m_rU nm`m^yV gw{dYm§Mm {dH$mg
अर्थशास्त्र
1.3 CÚmoJ
अर्थशास्त्र
1.4 ghH$ma
अर्थशास्त्र
1.5 CXmarH$aU- ImgJrH$aU-OmJ{VH$sH$aU
अर्थशास्त्र
1.6 naH$s` ì`mnma d ì`dhmaVmob
अर्थशास्त्र
1.7 _hmamï´>mMr AW©ì`dñWm