भारतीय राज्यपद्धती - पोलिटी
भारतीय राज्यपद्धती छोटा संच 1
50 प्रश्न
भारतीय राज्यपद्धती - पोलिटी
भारतीय राज्यपद्धती छोटा संच 2
50 प्रश्न
भारतीय राज्यपद्धती - पोलिटी
भारतीय राज्यपद्धती मोठा संच 1
500 प्रश्न
भारतीय राज्यपद्धती - पोलिटी
भारतीय राज्यपद्धती मोठा संच 2
400 प्रश्न
अर्थशास्त्र
अर्थव्यवस्था छोटा संच 1
50 प्रश्न
अर्थशास्त्र
अर्थव्यवस्था छोटा संच 2
50 प्रश्न
अर्थशास्त्र
अर्थव्यवस्था मोठा संच 1
500 प्रश्न
अर्थशास्त्र
अर्थव्यवस्था मोठा संच 2
511 प्रश्न
इतिहास
इतिहास छोटा संच 1
50 प्रश्न
इतिहास
इतिहास छोटा संच 2
50 प्रश्न
इतिहास
इतिहास मोठा संच 1
461 प्रश्न
भूगोल
भुगोल छोटा संच 1
50 प्रश्न
भूगोल
भुगोल छोटा संच 2
50 प्रश्न
भूगोल
भुगोल मोठा संच 1
500 प्रश्न
भूगोल
भुगोल मोठा संच 2
552 प्रश्न
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
विज्ञान सराव संच 1
60 प्रश्न
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
विज्ञान सराव संच 2
60 प्रश्न
संविधान
भारतीय संविधान सराव संच 1
60 प्रश्न
सामाजिक न्याय
मानवी अधिकार सराव संच 1
60 प्रश्न
सामान्य ज्ञान
सामान्य ज्ञान छोटा संच 1
50 प्रश्न
सामान्य ज्ञान
सामान्य ज्ञान छोटा संच 2
50 प्रश्न
सामान्य ज्ञान
सामान्य ज्ञान मोठा संच 1
112 प्रश्न
पंचायती राज
पंचायती राज छोटा संच 1
60 प्रश्न
पंचायती राज
पंचायती राज छोटा संच 2
60 प्रश्न
पंचायती राज
पंचायती राज मोठा संच 1
300 प्रश्न
समाज सुधारक
समाज सुधारक छोटा संच 1
50 प्रश्न
समाज सुधारक
समाज सुधारक छोटा संच 2
50 प्रश्न
समाज सुधारक
समाज सुधारक मोठा संच 1
400 प्रश्न
समाज सुधारक
समाज सुधारक मोठा संच 2
420 प्रश्न
कायदे
विविध कायदे सराव संच 1
50 प्रश्न
कायदे
विविध कायदे सराव संच 2
60 प्रश्न